ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulayan firmamız, tüm faaliyetlerini güvenli ve emniyetli olarak gerçekleştirmek, bilgi güvenliğini, ürün güvenliğini ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla;

Nitelikli personeli ve takım çalışmaları ile uluslararası taşımacılık, depolama, soğuk depo işletmeciliği, lojistik, gümrük ve dış ticaret işlemleri alanında sektörde öncü firmalar arasında yer almayı ve bunun için oluşturulan teknik altyapıyı korumayı ve geliştirmeyi sağlayarak politikaları “Entegre Yönetim Sistemi Politikası” olarak belirlemiştir.

 • Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,
 • Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını, 
 • Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini, 
 • Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunacağını, 
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini”
 • Çalışan personelini, taşeronunu, ziyaretçisini ve diğer ilgili taraflarını faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için işletme ve çalışma şartlarının konforunu inşaa edeceğini ve devamlılığını sağlayacağını,
 • Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlarının, taşeronlarının, ziyaretçilerinin ve diğer ilgili tarafların farkındalığını artıracağını, eğitimler düzenleyeceğini ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutacağını,
 • Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile işin gerektirdiği iş sağlığı ve güvenliği risk ve fırsatları belirleyeceğini, faaliyetleri planlayacağını ve önlemleri alacağını,
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürüteceğini,
 • Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek yangın ve patlama gibi büyük kazalardan, çalışanlarımız ve paydaşlarımızı korumak için acil durum ekipmanlarımızı sürekli izleyerek, ölçeceğini ve yeni teknolojilerle sürekli performanslarını iyileştireceğini,
 • Acil durumlara karşı personelimizin yetkinliklerini sürekli geliştireceğini, pratik uygulama ve tatbikatlar ile acil durumlara hazır olacağını,
 • Çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmayı,
 • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye ve atık yönetimine duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
 • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, faaliyetimiz sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin, diğer gerekliliklerin, politikaların ve standartların geliştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliği çalışmaları yapmayı,
 • Çevre yönetim sistemini iş süreçlerimize ve stratejilerimize entegre ederek çevresel risk ve fırsatlarımızı belirlemeyi ve çevresel riskleri en aza indirmek için önlemler almayı,
 • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, yüklenicilerimizin (atık şirketleri, geri dönüştürücüler, vb.), alt yüklenicilerimizin, ve diğer paydaşlarımızın bu Politika’yı uygulamalarına yönelik faaliyetlerde bulunmayı, çevresel etkilerini azaltmayı, çevresel performanslarını ve bilincini artırmayı ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeyi,
 • Araç filomuz ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi.
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Kişisel veri ve bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi varlıklarımız ve süreçlerimizin Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik ’lerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Tüm hizmetlerimizde müşteri odaklı yaklaşımı benimsemek,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya çalışmak,
 • Müşteri deneyimini geliştirmek ve memnuniyeti sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Müşteri geri bildirimlerini alma kanallarımızı sürekli geliştirmek,
 • Müşteri geri bildirimlerini ve tüm şikayetleri objektif olarak ele almak, değerlendirmek ve en kısa sürede sonuçlandırmak için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Sorunların kök nedenini bularak benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli süreç değişikliklerini yapmak,
 • Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi ve şikayetleri ele alma süreçlerimizi sürekli iyileştirmek.